algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Guard equipment

Deze algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Socio-Economische Raad en treden in werking per 1 Juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en aanvullende garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Garantievoorwaarden bij leveringen

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale / persoonlijke inhoud en / of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en / of diensten worden geleverd door de worden geleverd door een ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van zaken, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzaam medium: elk hulpmiddel - inclusief e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een daarop afgestemde periode mogelijk maakt. waarvoor de informatie bedoeld is en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten op afstand / persoonlijk aan consumenten aanbiedt;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten op afstand / persoonlijk aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument tot stand komt in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand / persoonlijk van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand / persoonlijk;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage 1 hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Bedrijf: Guard equipment Adres : Savelsbos 10, Postcode en plaats : 2134 ER Hoofddorp,

Land: Nederland

E-mailadres: info@guardequipment.nl

Telefoonnummer: 0031-23-561 7891

Mobiel nummer: 0031-6-4645 2075 / 0031-6-4648 0097

     Bereikbaarheid:

     ma t / m vr 09 : 00 - 18:00 za 09:00 - 18:00

     Overige tijden / bezoek op afspraak

     KvK-nummer: 61820385

     BTW-nummer: NL8545.030.43.B01

Indien voor de activiteit van de ondernemer een relevant vergunningstelsel geldt: de gegevens van de toezichthouder. Als de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

> de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten

> de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

> een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland gelden en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand / persoonlijk tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand / persoonlijk wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat deze eenvoudig kan worden opgeslagen. op een duurzame datadrager.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod.

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, dienst of digitale inhoud van de consument aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: . de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht; c informatie over garanties en bestaande service na verkoop; d. de prijs, inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. de prijs, inclusief alle belastingen op het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. Bij een verlengde transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

6 - Herroepingsrecht

Voor producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten tot opgave van de reden (en).
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer niet tot een conclusie komt. de overeenkomst heeft alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan.

 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de bedenktijd in acht genomen als hij het product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken.
 2. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product.
 4. Als de ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor retourzending niet te dragen.
 5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor retourzending niet te dragen.
 6. Als de consument de bedenktijd herroept nadat hij er eerst uitdrukkelijk om heeft verzocht dat de levering van de dienst of de levering van niet verkoopklaar gemaakt gas, water of elektriciteit in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid gedurende de bedenktijd aanvangt, is de consument de ondernemer een verschuldigd bedrag dat evenredig is met dat deel van de verplichting dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met het volledig nakomen van de verplichting.
 7. De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van niet gereed voor verkoop gemaakt water, gas of elektriciteit in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: De ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: a. voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; b. hij heeft niet erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het geven van zijn toestemming; of c. de ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de mogelijkheid biedt om de consument langs elektronische weg op de hoogte te stellen van herroeping, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 2. Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en / of diensten af ​​te nemen;
 3. Servicecontracten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die door hun aard na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en B. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11- De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. Ze zijn het resultaat van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, zijn toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.
 3. Onder aanvullende garantie wordt verstaan ​​iedere verplichting van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of producent waarbij hij de consument bepaalde rechten of aanspraken toekent die verder gaan dan waartoe hij wettelijk verplicht is ingeval hij zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen. overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het betaalde bedrag onverwijld terugbetalen

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging.

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van van de overeengekomen annuleringsregels. en een opzegtermijn van maximaal één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de opgegeven duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels. en een opzegtermijn van ten minste één maand..
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. . zich verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Tenzij in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na aanvang van de bedenktijd, of bij gebreke van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de bedenktijd te worden voldaan. van de overeenkomst. Bij een overeenkomst van dienstverlening gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument zijn betalingsverplichting (en) niet tijdig nakomt, nadat hij door de ondernemer op de hoogte is gesteld van de niet tijdige betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, betaling binnen deze termijn van 14 dagen, is de ondernemer gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, de wettelijke rente. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, -;10% over de volgende € 2.500, - en 5% over de volgende € 5.000, - met een minimum van € 40, - De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende gedetailleerde klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenregeling.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website Thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of te leveren producten en diensten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, door zowel de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillenbeslechting. Commissie https: //www.degeschillencommissie.nl/contact/
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie alleen in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd bij de ondernemer heeft ingediend.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan dient het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer heeft ingediend schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie te worden ingediend.
 5. Indien de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Indien de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, dient de consument binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek hiertoe van de ondernemer schriftelijk aan te geven of hij dat wenst of dat hij het geschil wil laten behandelen. door de bevoegde rechtbank. Als de ondernemer niet binnen de termijn van vijf weken kennis heeft genomen van de keuze van de consument, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie beslist onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/contact/). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie behandelt een geschil niet of staakt de behandeling ervan indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, failliet is gegaan of feitelijk zijn bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie is behandeld ter zitting en besluit. is erop gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie een andere erkende of aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) bevoegd is, is bij voorkeur de Geschillencommissie Thuiswinkel bevoegd voor geschillen die voornamelijk betrekking hebben op de werkwijze. van het verkopen of aanbieden van diensten op afstand. Voor alle overige geschillen is de andere erkende geschillencommissie aangesloten bij SGC of KIFID.

Artikel 18 - Garantiebepalingen voor leveringen

De garantie vervalt indien de consument het door hem gekochte artikel niet op de juiste of aanbevolen wijze gebruikt; a. De garantie vervalt indien de consument het door hem gekochte artikel niet op de aangegeven wijze gebruikt; b. Guard equipment kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade / lichamelijk letsel veroorzaakt door geleverde zaken / apparatuur; c. Guard equipement kan niet aansprakelijk worden gesteld indien artikelen / apparatuur niet correct worden gebruikt; d. Guard equipment kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de consument zich niet houdt aan de bepalingen voor artikelen / equipement; e. Guard equipment kan u dringend advies geven, als u dit advies niet opvolgt, vervalt de garantie.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende of afwijkende bepalingen

van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen in een duurzame datadrager.

Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden worden niet gewijzigd dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op passende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij eventuele wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbieding de voor de consument meest gunstige bepaling prevaleert.